?

Log in

No account? Create an account
Réamhfhaisnéis na hAimsire - chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Réamhfhaisnéis na hAimsire [Jun. 9th, 2006|08:35 am]
chomhrá gaeilge

as_gaeilge

[puxill]
Dé hAoine, 9 Meitheamh 2006
áite: Boston, Masaitiusadh

Beidh stoirm malltriallach breith scamall agus gaotha fionnuara. Beidh ceathanna in áiteann. Beidh an teocht timpeall seasca céim F ar tráthnóna.

Beidh iomlán gealaí Dé Domhnaigh.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: xxuan
2006-06-09 10:48 pm (UTC)
Tóirneach anseo i gCorcaigh faoi láthair!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: puxill
2006-06-10 02:40 am (UTC)
Tá báisteach throm anseo faoi láthair. Mór chuid báisteach an mhí fós. Tá deich orlaí againn!
(Reply) (Parent) (Thread)