?

Log in

No account? Create an account
Tá sé fliuch agus scamallach inniu, 10 ceim celsius. Tá an aimsir… - chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 22nd, 2006|11:29 am]
chomhrá gaeilge

as_gaeilge

[kamomil]
Tá sé fliuch agus scamallach inniu, 10 ceim celsius. Tá an aimsir eireannach. :P
linkReply

Comments:
[User Picture]From: xxuan
2006-04-22 06:26 pm (UTC)
Tá súil agam go bhfuil scáth fearthainne maith agat!
(Reply) (Thread)