?

Log in

Tá sé bogthe inniu - agus tá sé geal. An tseachtain seo caite, bhi sé… - chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 22nd, 2007|11:30 am]
chomhrá gaeilge

as_gaeilge

[kamomil]
Tá sé bogthe inniu - agus tá sé geal.
An tseachtain seo caite, bhi sé fuar agus fliuch.

Tá tuirse orm inniu.
linkReply