?

Log in

Dé Domhnaigh, 11 Meitheamh 2006 Boston, Masaitiusadh 1500 uaireanta… - chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2006|02:55 pm]
chomhrá gaeilge

as_gaeilge

[puxill]
Dé Domhnaigh, 11 Meitheamh 2006
Boston, Masaitiusadh
1500 uaireanta

Tá sé grianmhar! Ní fhaca mé an grian fada tamall!

Slán, ---Caitrin a Masaitiusadh
linkReply