?

Log in

Tá sé fliuch agus scamallach inniu, 10 ceim celsius. Tá an aimsir… - chomhrá gaeilge [entries|archive|friends|userinfo]
chomhrá gaeilge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 22nd, 2006|11:29 am]
chomhrá gaeilge

as_gaeilge

[kamomil]
Tá sé fliuch agus scamallach inniu, 10 ceim celsius. Tá an aimsir eireannach. :P
linkReply

Comments:
[User Picture]From: xxuan
2006-04-22 06:26 pm (UTC)
Tá súil agam go bhfuil scáth fearthainne maith agat!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: fearfeasog
2006-04-24 01:19 pm (UTC)
scéal céanna anseo. le trí lá anuas. an stadfaidh an fhearraine riamh? agus an éirióidh sé níos teo riamh? níl aon rud le feiceáil sa spéir ach liath. tastíonn dáthanna uaim! agus solas an ghreine!
(Reply) (Thread)